Tư vấn quy trình, thủ tục thành lập trường học

Tư vấn quy trình, thủ tục thành lập trường học

Tư vấn quy trình, thủ tục thành lập trường học

QUY TRÌNH, THỦ TỤC THÀNH LẬP TRƯỜNG TRUNG HỌC
PHỔ THÔNG VÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG CÓ NHIỀU CẤP HỌC CÓ CẤP HỌC CAO NHẤT LÀ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
 
I./ Điều kiện thành lập trường:
1. Cơ sở pháp lý:
- Luật Giáo dục 2005;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục 2009;
- Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng bộ Giáo dục và Đào tạo);
- Quy chế tổ chức và hoạt động của các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học loại hình tư thục (ban hành kèm theo Thông tư số 13/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo);
- Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BGDĐT-BKHCN-BYT ngày 16 tháng 6 năm 2011 hướng dẫn tiêu chuẩn bàn ghế học sinh trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông;
- Thông tư số 01/2010/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 01 năm 2010 ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp trung học phổ thông;
- Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 10 năm 2009 ban hành Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông;
- Quyết định 1221/2000/QĐ-BYT ngày 18 tháng 4 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quy định về vệ sinh trường học;
- Quyết định số 37/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về phòng học bộ môn;
2. Phù hợp với việc quy hoạch mạng lưới trường phổ thông trên địa bàn quận huyện và thành phố.
3. Đủ điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân sự theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
4. Tổ chức (cơ quan, đơn vị, công ty, doanh nghiệp) hoặc cá nhân xây dựng hồ sơ thành lập trường.
5. Quy định về đặt tên trường: Theo quy định tại Điều lệ Trường.
 
II./ Hồ sơ thành lập trường:
1. Tờ trình  thành lập trường (Mẫu 1).
2. Đề án tổ chức và hoạt động (Mẫu 2).
3. Hồ sơ cơ sở vật chất:
- Hồ sơ pháp lý về nhà, đất nơi mở trường.
- Hợp đồng thuê mặt bằng có công chứng đảm bảo thời gian thuê tối thiểu là 5 năm.
5. Hồ sơ Hiệu trưởng (dự kiến).
 
Phụ lục:
1.               Cam kết trong vòng 5 năm xây dựng trường tương ứng quy mô phát triển của trường kèm hồ sơ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ quan có thẩm quyền về việc giao đất xây dựng trường (nếu cơ sở vật chất chưa đầy đủ).
2. Hồ sơ tài chính:
- Bản kê vốn pháp định đầu tư ban đầu.
- Cam kết góp vốn của các thành viên sáng lập, các cổ đông.
- Văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận về khả năng tài chính.
3. Bảng liệt kê trang thiết bị, đồ dùng dạy học, thí nghiệm, thực hành, thực tập (Mẫu 10)
4. Hồ sơ nhân sự:
a) Hồ sơ Hội đồng quản trị:
- Lý lịch.
- Bản sao văn bằng.
b) Hồ sơ Ban Giám hiệu (Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng):
- Lý lịch.
- Bản sao văn bằng.
- Bản sao Hộ khẩu.
Cam kết phục vụ (Mẫu 5).
c) Hồ sơ giáo viên:
Danh sách trích ngang giáo viên cơ hữu (Mẫu 3).
- Bản sao văn bằng.
Cam kết tham gia giảng dạy (Mẫu 5)
Danh sách giáo viên thỉnh giảng (Mẫu 4)
5. Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của trường (Mẫu 6).
6. Các văn bản khác có liên quan:
Cam kết góp vốn xây dựng trường (Mẫu 7)
Biên bản bầu người đại diện đứng tên thành lập trường (Mẫu 8)
7. Văn bản của Ủy ban nhân dân quận, huyện thoả thuận về vị trí đặt trụ sở trường.
III./ Thủ tục thành lập:
1. Bộ phận nhận hồ sơ và trả kết quả:
- Phát hành văn bản (Điều lệ trường, Quy chế tổ chức hoạt động) và thủ tục thành lập trường.
- Tiếp nhận 4 quyển hồ sơ (trong đó có 1 bản chính).
2. Phòng Tổ chức Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ cho Phòng Kế hoạch Tài chính, Phòng Giáo dục Trung học nghiên cứu hồ sơ.
- Hội đồng kiểm tra thực tế điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị…
- Hội đồng mở trường xét duyệt hồ sơ.
3. Hồ sơ sau khi thẩm định:
- Hồ sơ đầy đủ, hợp lệ được Phòng Tổ chức Cán bộ làm tờ trình Giám đốc Sở duyệt và có công văn dự thảo Quyết định (kèm hồ sơ) trình Ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập trường.
- Hồ sơ chưa đạt yêu cầu được hướng dẫn bổ sung  hoặc có văn bản trả lời.
4. Ủy ban nhân dân thành phố ra quyết định thành lập trường.
5. Sở Giáo dục và Đào tạo cấp giấy giới thiệu khắc dấu tại PC 13 Công an thành phố.
6. Đăng ký mã số trường tại Phòng Tổ chức Cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo.
7. Trường làm thủ tục công nhận Hội đồng quản trị, trình Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét quyết định.
8. Hội đồng quản trị làm hồ sơ đề nghị công nhận Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng.
9. Hội đồng quản trị hoàn chỉnh bản Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trình Sở  Giáo dục và Đào tạo phê chuẩn.
 
IV./ Quy định về tên trường:
- Theo quy định tại  Điều lệ trường.
- Tên riêng của trường:
+  Không trùng với tên trường đã có; Không đặt tên bằng tiếng nước ngoài; Không dùng tên viết tắt, tên phiên âm; Chú ý tránh đặt tên gần trùng với tên trường khác dễ gây ngộ nhận.
+ Tên trường được ghi trên Quyết định thành lập Trường, con dấu, biển tên trường và các  sổ sách giấy tờ giao dịch của trường.
+ Có thể dùng tên giao dịch hoặc tên viết tắt bằng tiếng nước ngoài trong các giấy tờ giao dịch: sử dụng cùng với tên trường chính thức được ghi trong Quyết định thành lập trường.
+ Biển tên Trường:

Để được tư vấn liên hệ: 0915.905.075. E mail: tuvanviethan@Gmail.com