Tư vấn mua bán-Chuyển nhượng dự án tại Bắc Giang

Tư vấn mua bán-Chuyển nhượng dự án tại Bắc Giang

Tư vấn mua bán-Chuyển nhượng dự án tại Bắc Giang

Thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư đối với dự án đầu tư hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư.

 
14.1. Trình tự thực hiện:
Bước 1: Nhàđầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả - Sở Kế hoạch vàĐầu tư.
Bước 2:  Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức xin ý kiến cácđơn vị có liên quan (nếu có) về nội dung hồ sơ.
Bước 3: Sở Kếhoạch và Đầu tư điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
Bước 4: Trảkết quả cho Nhà đầu tư.
          14.2. Cách thức thực hiện:
          Trựctiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư.
          14.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
a)Thành phần hồ sơ gồm:
Văn bảnđề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;
- Báo cáo tình hình thực hiện dựán đầu tư đến thời điểm chuyển nhượng dự án đầu tư; hợp đồng chuyển nhượng dựán đầu tư hoặc tài liệu khác có giá trị pháp lý tương đương;
- Bản sao chứng minh nhân dân,thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứngnhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu khác có giá trị pháp lý tương đương đốivới nhà đầu tư là tổ chức của nhà đầu tư nhận chuyển nhượng;
- Bản sao Giấy chứng nhận đăng kýđầu tư hoặc văn bản quyết định chủ trương đầu tư (nếu có);
- Bản sao Hợp đồng BCC đối với dự án đầutư theo hình thức hợp đồng BCC;
- Bản sao một trong các tài liệusau của nhà đầu tư nhận chuyển nhượng dự án đầu tư: Báo cáo tài chính 02 nămgần nhất của nhà đầu tư, cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ, cam kết hỗtrợ tài chính của tổ chức tài chính, bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầutư, tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư.
b) Sốlượng: 01 bộ
14.4.Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc
14.5.Đối tượng thực hiện: Cá nhân, Tổ chức.                                                              
14.6.Cơ quan thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư.
14.7.Kết quả: Giấychứng nhận đăng ký đầu tư
14.8.Phí, lệ phí (nếu có): Không.
14..9.Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):  
-Theo mẫu I.6- Văn bản đềnghị  điều chỉnh dự án đầu tư theo hông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18 tháng 11năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tưvà báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam.
Theo mẫu I.8 – Báo cáo tình hình thựchiện dự án đến thời điểm điều chỉnh theo hông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18 tháng 11 năm 2015 của Bộ Kế hoạch vàĐầu tư quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tưtại Việt Nam.
14.10.Yêu cầu, điều kiện: Nhàđầu tư có quyền chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án đầu tư cho nhà đầu tưkhác khi đáp ứng các điều kiện sau đây:
- Không thuộc một trong các trường hợp bị chấm dứthoạt động theo quy định tại khoản 1 Điều 48 của Luật Đầu tư;
- Đáp ứng điều kiện đầu tư áp dụng đối với nhà đầutư nước ngoài trong trường hợp nhà đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng dự ánthuộc ngành, nghề đầu tư có điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài;
- Tuân thủ các điều kiện theo quy định của pháp luậtvề đất đai, pháp luật về kinh doanh bất động sản trong trường hợp chuyển nhượngdự án gắn với chuyển nhượng quyền sử dụng đất;
- Điều kiện quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầutư hoặc theo quy định khác của pháp luật có liên quan (nếu có).
14.11.Căn cứ pháp lý:
- LuậtĐầu tư;
- Nghịđịnh số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chitiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.
- Thôngtư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18 tháng 11 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quyđịnh biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại ViệtNam.
 

Thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh

File đính kèm:
·  Mẫu I.8.Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh.docx
·  Mẫu I.6.Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư.docx
15.1.Trình tự thực hiện:
Bước 1: Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trảkết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Bước 2: Trong thời hạn 03 ngày làmviệc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo cho nhà đầu tưchỉnh sửa, bổ sung hồ sơ nếu hồ sơ chưa hợp lệ. Nếu hồ sơ hợp lệ, Sở Kế hoạchvà Đầu tư tổ chức xin ý kiến các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố (gọichung là các đơn vị) có liên quan.
  Bước 3: Trong thời hạn 07 ngàylàm việc kể từ ngày có văn bản xin ý kiến các đơn vị có liên quan, Sở Kế hoạchvà Đầu tư có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị được xin ý kiến kiểm tra thựctế vị trí đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư (nếu thấy cần thiết).
  Bước 4: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày có văn bảnxin ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư, các đơn vị được xin ý kiến có trách nhiệmcho ý kiến về các nội dung có liên quan do đơn vị quản lý. UBND các huyện,thành phố có trách nhiệm cung cấp trích lục bản đồ quy hoạch sử dụng đất vị tríđăng ký đầu tư của nhà đầu tư cùng với văn bản tham gia ý kiến.
  Bước 5: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày hết thời hạnxin ý kiến của các cơ quan liên quan, Sở Kế hoạch và Đầu tư lập báo cáo thẩmđịnh trình UBND tỉnh xem xét chấp thuận hoặc không chấp thuận chủ trương đầu tưdự án.
Bước 6:  Trongthời hạn 03 ngày làm việc (đối với dự án không phải xin ý kiến Thường trực Tỉnhủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy), 05 ngày làm việc (Đối với dự án thuộc diện xin ý kiếnThường trực Tỉnh ủy), 07 ngày làm việc (Đối với dự án thuộc diện xin ý kiến BanThường vụ Tỉnh ủy) kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầutư, UBND tỉnh xem xét quyết định chấp thuận hoặc không chấp thuận chủ trương đầutư dự án và chuyển Kết quả về Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Bước 7: Trong thời hạn 05 ngàylàm việc kể từ ngày nhận được văn bản quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh,Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư.
Bước 8: Trả kết quả cho Nhà đầu tư.
          15.2. Cáchthức thực hiện:
          Trực tiếptại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư.
          15.3.Thành phần, số lượng hồ sơ:
a)Thành phần hồ sơ gồm:
Văn bảnđề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;
- Báo cáo tình hình thực hiện dựán đầu tư đến thời điểm chuyển nhượng dự án đầu tư; hợp đồng chuyển nhượng dựán đầu tư hoặc tài liệu khác có giá trị pháp lý tương đương;
- Bản sao chứng minh nhân dân,thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứngnhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu khác có giá trị pháp lý tương đương đốivới nhà đầu tư là tổ chức của nhà đầu tư nhận chuyển nhượng;
- Bản sao Giấy chứng nhận đăng kýđầu tư hoặc văn bản quyết định chủ trương đầu tư (nếu có);
- Bản sao Hợp đồng BCC đối với dự án đầutư theo hình thức hợp đồng BCC;
- Bản sao một trong các tài liệusau của nhà đầu tư nhận chuyển nhượng dự án đầu tư: Báo cáo tài chính 02 nămgần nhất của nhà đầu tư, cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ, cam kết hỗtrợ tài chính của tổ chức tài chính, bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầutư, tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư.
b) Sốlượng hồ sơ: 04bộ
15.4.Thời hạn giải quyết:
-22ngày làm việc đối với dự án không thuộc diện xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy,BTV Tỉnh ủy;
-24ngày làm việc đối với dự án thuộc diện xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy;
-26ngày làm việc đối với dự án thuộc diện xin ý kiến BTV Tỉnh ủy;
15.5.Đối tượng thực hiện: Cá nhân, Tổ chức.                                                               
15.6.Cơ quan thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư
15.7.Kết quả: Giấychứng nhận đăng ký đầu tư
15.8.Phí, lệ phí (nếu có): Không.
15.9.Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):  
-Theo mẫu I.6- Văn bản đềnghị điều chỉnh dự án đầu tư theo Thôngtư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18 tháng 11 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quyđịnh biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại ViệtNam.
- Theomẫu I.8 – Báo cáo tình hình thực hiện dự án đến thời điểm điều chỉnh theo Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18 tháng 11năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tưvà báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam.
15.10.Yêu cầu, điều kiện: Nhàđầu tư có quyền chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án đầu tư cho nhà đầu tưkhác khi đáp ứng các điều kiện sau đây:
- Không thuộc một trong các trường hợp bị chấm dứthoạt động theo quy định tại khoản 1 Điều 48 của Luật Đầu tư;
- Đáp ứng điều kiện đầu tư áp dụng đối với nhà đầutư nước ngoài trong trường hợp nhà đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng dự ánthuộc ngành, nghề đầu tư có điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài;
- Tuân thủ các điều kiện theo quy định của pháp luậtvề đất đai, pháp luật về kinh doanh bất động sản trong trường hợp chuyển nhượngdự án gắn với chuyển nhượng quyền sử dụng đất;
- Điều kiện quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầutư hoặc theo quy định khác của pháp luật có liên quan (nếu có).
15.11.Căn cứ pháp lý:
- LuậtĐầu tư;
- Nghịđịnh số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chitiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.
- Thôngtư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18 tháng 11 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quyđịnh biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại ViệtNam.
- Quyếtđịnh số 244/2016/QĐ-UBND ngày 29/4/2016 của UBND tỉnh Bắc Giang Quy định trìnhtự, thủ tục thực hiện các dự án đầu tư bên ngoài các khu công nghiệp trên địabàn tỉnh Bắc Giang.