Tư vấn Lập Dự án đầu tư thuê đất, dự án vay vốn

Tư vấn Lập Dự án đầu tư thuê đất, dự án vay vốn

Tư vấn Lập Dự án đầu tư thuê đất, dự án vay vốn

Dịch vụ tư vấn dự án - lập dự án đầu tư của chúng tôi sẽ đem lại cho quý vị sự an tâm về chất lượng và sự đảm bảo về pháp lý.

Tư vấn các quy định của pháp luật về đầu tư

· Tư vấn về pháp luật, chủ trương, chính sách đầu tư của Việt Nam nói chung, và các chính sách pháp luật liên quan đến từng lĩnh vực đầu tư cụ thể của nhà đầu tư, lập dự án đầu tư

· Dự báo những biến động của chính sách và pháp luật có khả năng ảnh hưởng đến dự án đầu tư của nhà đầu tư.Hỗ trợ tìm địa điểm dự án.

· Tư vấn cho nhà đầu tư:

- Tính khả thi của dự án đầu tư,

- Các điều kiện pháp lý áp dụng cho dự án đầu tư trong từng trường hợp cụ thể,

- Các ưu đãi đầu tư được áp dụng,

- Các rủi ro cho dự án có thể phát sinh từ hệ thống pháp luật ViệtNamvà từ các biến động kinh tế - xã hội và thị trường.

- Thời gian chuẩn bị cần thiết để nhà đầu tư có thể chính thức thực hiện công việc kinh doanh.

- Các phương án đầu tư thích hợp nhất đảm bảo chiến lược kinh doanh của nhà đầu tư và đáp ứng các quy định của pháp luật